INTSOS.NO: Denne artikkelen finnes på: http://intsos.no?id=3142


Et uendelig prosjektjag?

I sommer feide en ny ”omskjæringsbølge” over landet. Denne gangen var det en NRK-reportasje om kjønnslemlestelse av jenter i Somaliland som utløste debatten. Det ble her ”avslørt” at 185 norsk-somaliske jenter har blitt omskjært i løpet av de tre siste årene Bilder av skrikende jenter som blir ofre for denne grusomme skikken rystet oss alle, og som følge av det bestemte regjeringen å innføre hastetiltak som skulle avdekke og avverge kjønnslemlestelse.

Et av forslagene som vakte stor oppsikt, var innføring av obligatorisk underlivsjekk av jenter fra risiko-områdene. Enkelte i det norsk-somaliske miljøet trakk NRKs troverdighet i tvil, og stemplet deres ”avsløring” som et typisk sensasjonsoppslag som bygde på feilaktige opplysninger. Tidligere har disse fått støtte fra en av NRKs egne, Ole Jan Larsen. Nylig fikk disse støtte også fra akademisk hold.

En ny rapport fra professor Aud Talle ved Universitetet i Oslo avkrefter påstandene om at somaliske jenter fra Norge skal være omskåret i Somalia. Rapporten er basert på intervjuundersøkelser av 38 omskjærere. Med ett gikk tallet på omskjærte norsk-somaliske jenter fra 185 til 0. Dette var vanskelig å tro for barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem som tok saken i sine egne hender og satte i gang en egen kartlegging av kjønnslemlestelse blant jenter i Norge. Først når denne rapporten kommer ut neste år, vil man ta stilling til om obligatoriske underlivsundersøkelser av jenter skal innføres.

Handlingsplanen mot kjønnslemlestelse som skal inneholde forbyggende tiltak, vil trolig bli lagt frem før jul. Men allerede nå kan vi spå tiltakenes utfall, prosjekter blir satt i gang, millioner brukes, men resultatene uteblir.

Resultatløse prosjekter

Etter at det ble satt fokus på kvinnelig omskjæring for noen år siden, har flere prosjekter og organisasjoner vokst frem. Disse har tappet statskassen for flere millioner for å arbeide mot denne grusomme skikken, men har ikke oppnådd særlig etter flere års arbeid. Dessverre har staten blitt tappet for penger som har gått til resultatløse prosjekter, og muligens bare gjort ”prosjektjegerne” rikere?

Det er betenkelig at man ikke har tatt opp pengesløseriet og manglende redegjøring til debatt, som man gjorde når en somalisk organisasjon (RIYO og RAJO) feilet i å redegjøre for bruk av penger for en tid tilbake. Det virker som om man er villig til å lukke øynene og feie dette under teppet- nettopp fordi disse prosjektjegerne har pengebevilgerne i sine hule hånd.

Somalisk Studentforening (SSF) med sine mange unge jenter som medlemmer, for eksempel, har aldri blitt innkalt til regjeringens mange møter med ”representanter” fra det somaliske miljøet. Andre seriøse foreninger som studentforeningen har kontakt med, har heller aldri blitt spurt om råd. Hvorfor? Fordi vi setter spørsmålstegn ved avgjørelser og forslag, vi er skeptiske, og vi ønsker å ivareta interessene til disse små jentene og forhindre at de blir brukt som forsøkskaniner. Vi bryr oss, i motsetning til mange hvis intensjoner er tvilsomme. Vi er ikke statens nikkedukker, nettopp derfor ønsker man ikke å høre på hva vi har å si. Det er underlig at man i arbeidet mot kjønnlemlestelse ikke snakker med de jentene man ønsker å beskytte. Det er vanlige jenter som man ønsker å verne om og beskytte, nettopp derfor er det foruroligende at det er disse man unngår å snakke med.

Et av mange mislykkede hastetiltak i sommer, var ”SI NEI”-kampanjen. Ved hjelp av en stand på Gardermoen skulle det informeres om forbudet mot kjønnlemlestelse, men dette ble ikke særlig effektivt. Hvorfor? I følge prosjektmedarbeider Omar Awale var standen ugunstig plassert ved flytoget og somaliere har, i følge ham, ikke råd til å betale 160 kr for å ta flytoget.

Omar Awale som selv er av somalisk opprinnelse klarer her å snike inn en generaliserende fornærmelse, som ikke kan forsvares. Hvorfor det, etter vår mening, gikk galt?

Dømt til å mislykkes

Allerede fra starten, var ”SI NEI”-kampanjen på Gardermoen dømt til å mislykkes. Det blir altså delt løpesedler som skal informere om kjønnslemlestelse til alle som har afrikansk utseende. Alle som kan ha opprinnelse i Afrika, eller spesielt Somalia, skal ikke gå fredelig forbi standen. Ved å dele ut disse løpesedlene har man nemlig gått utfra at disse foreldrene allerede har som intensjon å omkjære sine jenter. En somalisk familie, som i likhet med en vanlig norsk familie, er på vei for å nyte en ferie i Syden, får altså en løpeseddel som ikke bare mistenkeliggjør dem, men som også undervurderer deres kjærlighet og omsorg for deres barn.

Det blir som å dele ut ”Si nei til incest”-løpesedler til etnisk norske foreldre. Hvor skal man trekke grensen, skal foreldre virkelig tåle å bli mistenkeliggjort på denne måten? Er det ikke krenkende for enhver forelder som naturligvis elsker sine barn høyt og som aldri ville skadet dem på noen måte? Det virker imidlertid som om man er langt mer villig til å krenke medlemmer av visse grupper, svake grupper ute av stand til å forsvare seg. Når det kommer til stykket, helliggjør målet ethvert middel i minoritetssaker.

Man kan altså forklare tiltakenes mislykkede status ved å peke på en del feil begått av myndighetene i denne saken. Mange i det norsk-somaliske miljøet mener at regjeringens tilnærmingsmåte og behandling av denne saken har skapt ytterligere skille mellom det somaliske miljøet og majoritetssamfunnet, uten å komme nærmere en løsning på omskjæringsproblemet.

I debatter som omhandler minoritetsmiljøer ser man ofte at disse blir redusert til objekter uten rett til offentlig respekt. Denne saken er intet unntak. Media og profilerte politikere på ministernivå framstiller somaliske foreldre som uhyrer som barna trenger å reddes fra. Mener man at somaliske mødre ikke tenker på barnets beste?

Det er sjelden man er vitne til slik nedgradering og umyndiggjøring av en hel gruppe, mer overraskende er det, når diskriminerende uttalelser kommer fra profilerte politikere. Justisministeren Knut Storberget, mente at ”somaliske menn godtar tortur av småjenter”. Storberget har med dette grovt generaliserende og diskriminerende utspillet, ikke oppnådd annet enn å gjøre livet vanskeligere for tusenvis av somaliske menn og kvinner. Det er både trist og sårende.

Den nye generasjon nordmenn med somalisk bakgrunn, ønsker en debatt som retter fokus på dette storsløseriet. Det er det minste vi, sammen med resten av det norske folk, har krav på.

Som samfunnsborgere og skattebetalere har vi rett til å vite hva våre skattepenger brukes på, det er også vår plikt å reagere på ethvert sløseri fra statens side. Kjønnlemlestelse skal tas på alvor, derfor må man, i kampen mot omskjæring sikre at tiltakene er godt gjennomtenkte og at de vil fungere. Det står tross alt små jenters liv på spill, jenter som er fanget i et spill som er større enn dem.

Kjønnlemlestelse har etter hvert blitt den nye lukrative businessen som mange har oppdaget de kan bli rikere på. Dessverre, ser vi altfor ofte mange som misbruker statens velvilje og genuine ønske om å bekjempe kjønnlemlestelse. Staten skal tappes for det som tappes kan, det er tross alt (det hellige) kjønnlemlestelse det her er snakk om.

Dette prosjektjageriet vil ingen ende ta. Pengebevilgerne advares herved mot prosjektjagere som skal bekjempe det nye minoritetsproblemet; nemlig omskjæring av gutter.