INTSOS.NO: Denne artikkelen finnes på: http://intsos.no?id=3117


Forsvar retten til familieliv!

I Norge er retten til å utøve et familieliv, oppdra dine barn og ta vare på foreldre og slektninger så grunnleggende at de fleste av oss tar det som en selvfølgelighet. Med regjeringas forslag i forbindelse med ny utlendingslov, settes det økonomiske krav til kjærlighet.

I en tid hvor mange reiser mye, studerer i utlandet, får norsk statsborgerskap, osv. inngåes det mange ekteskap på tvers av nasjonale grenser. Mange i dag har familie i områder av verden utenom Europa, da er det langt på vei Utlendingslovens bestemmelser og UDI man må forholde seg til ved søknad om å hente ektefelle hit, få dine egne barn eller foreldre hit, invitere familie-medlemmer på besøk eller i bryllup og mye mer.

Opplevelsen av en berg-og-dal-bane av motstridende, lang saksbehandling med lite innsyn og dyre gebyrer, alt for at byråkrater skal bestemme over livet ditt, på områder de fleste helst vil bestemme selv.

Flest henvendelser

Organisasjon mot Offentlig diskriminering (OMOD) oppgir at det er på dette området de får flest henvendelser fra majoritetsbefolkningen. «Det vil ikke være en overdrivelse å si at for mange er møtet med immigrasjonsmyndighetene sjokkartet».

Selvfølgelig er utlendingsloven en lov som skaper størst problemer for innvandrere og flyktninger. Loven regulerer behandling av asylsøknader, opphold og arbeidstillatelser, utvisninger og bortvisninger.

Mange har påpekt at Soria Moria-erklæringens målsetning om en mer human innvandrings- og flyktningepolitikk står i grell kontrast til regjeringens FN-stridige praksis. Blant annet tvangsutsende afghanere og somaliere og manglende løsning for etiopiere som er nektet opphold og arbeidstillatelse til tross for langvarige problemer som såkalt «ureturnerbare».

De rødgrønne er ikke mindre strenge enn «jern-erna». Også «gladnyhetene» blir til veldig få. Enslige mindreårige flyktninger fikk lovnader fra den nye regjeringen. Situasjonen for dem var så ille at det skulle gjøres noe med en gang. Snart 2 år etter venter de forgjeves på likebehandling under barnevernloven på lik linje med norske barn.

Bestemmelsen av 1. juni 2007, om at lang oppholdstid i Norge for familier med barn skal tillegges vekt i vurdering av om det gis oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn, er også gledelig men vi venter spent på hva dette betyr for UDI og UNE’s praksis. Hver enkelt familie må søke på nytt og vil behandles individuelt.

Vil regjeringa unngå protester?

Mange hadde håp om at den rødgrønne regjeringen ville endre reglene til det bedre for disse gruppene. Men dessverre ser det ikke ut til å skje. Isteden ser vi at blant annet familiegjenforening brukes som verktøy i innvandringspolitikken. Regjeringen forsøker å unngå fokus på en streng praksis ved å presentere utlendingsloven som en lov som kan hjelpe innvandrere.

Ved å ha fokus på familiegjenforening og den foreslåtte 21-års regelen har Bjarne Håkon Hanssen og hans statssekretær Libe Rieber-Mohn dominert nyhetsbildet og den politiske debatten med hvorvidt man kan bruke utlendingsloven til å «beskytte unge jenter mot tvangsekteskap».

En aldersgrense for ekteskap har alltid vært et dårlig skjult forsøk å få ned tallet på innvandrere og samtidig stigmatisere innvandrere som «kvinneundertrykkere». Forslaget er nå droppet, og det er bra, men det ser ut til at regjeringen har byttet aldersgrenser med økonomi for å stenge ute flest mulig innvandrere.

«Nå må absolutt alle som vil hente ektefelle i utlandet, ha ligningsdokumentert inntekt på 200.000 kroner i ett år før de kan søke. Og de kan ikke ha mottatt sosialhjelp» sier Hanssen. Det vil heller ikke være mulig for andre å stille som garantist. Det «Jern Hanssen» nå vil innføre er et forbud mot at lavtlønte, deltidsarbeidende, studenter og trygdede skal få gifte seg med utlendinger utenfor EØS-området! Nordlandsavisen regnet ut at 23000 finnmarkinger faller utenfor det nye underholdskravet.

Økonomisk krav til kjærlighet?

Hvor mange som får problemer med å møte dagens underholdskrav vet man ikke. Antall avslag tallfestes, men ikke årsaken. UDI rapporten for 2006 opplyser at «Utlendingsforvaltningen innvilget 83 prosent av de om lag 16 900 søknadene om familieinnvandring som ble ferdigbehandlet i løpet av 2006. Men innvilgelsesprosenten varierer fra land til land. Nær alle søknader fra polske borgere ble innvilget, mens for personer fra Somalia og Afghanistan fikk to av fem avslag». Søknadene gjelder familiemedlemmer, ektefeller, barn, foreldre. Men 2 av 5 fra krigsherjede land fikk avslag!

UDI mener at den høye avslagsprosenten fra disse landene kan skyldes vansker med å skaffe dokumentasjon av slektskap, men det kan også stilles spørsmål om dagens krav om forsørgelse er en like stor hindring. Enda høyere underholdskrav vil forsterke denne trenden.

I tillegg er gebyrer på søknader om familiegjenforening, opphold og arbeidstillatelse skyhøye. Finansminister Kristin Halvorsen innførte en tredobling fra 1100 til 3000 kroner for familiegjenforening 1. juni i år. Prognosen for 2008 er at gebyrøkningen vil gi 20,85 millioner kroner mer i statskassen!

Mange av forslagene til Utlendingslov er lovfesting av UDI og UNE’s strenge praksis de siste årene, med mulig unntak når det gjelder hensyn til barns rettigheter. Det er mange nye regler for familiegjenforening, i tillegg til underholds krav er det bevisføring på å sannsynliggjør forhold, boplikt og mye mer. I praksis vil slike regler krever det stikk motsatte av likestilling. Isteden for å bidra til at kvinner kan oppnå økonomisk uavhengighet fra mann og familie og mulighet til jobb og utdanning vil disse forslagene tvinge folk til dårligere kår og mer avhengighet av hverandre. Også norske kvinners økte likestilling har vært knyttet til løsriving fra rollen som mor eller kone og ha mulighet til å forsørge seg selv.

«Vi ønsker å verne om retten til familieliv,» sa Statsråd Bjarne Håkon Hansen da han presenterte regjeringens forslag til ny utlendingslov fredag 29. juni i år. Det må ikke bli en rettighet bare for de rike eller de som gifter seg med kjærester fra visse – vestlige land.