INTSOS.NO: Denne artikkelen finnes på: http://intsos.no?id=3092


Nei til kriminalisering av sexkjøp

Med 184 av 300 stemmeberettigede delegater vedtok Aps landsmøte forbud mot kjøp av sex. Siden SVs landsmøte i slutten av mars vedtok å gå inn for kriminalisering av sexkjøp og Sp også har vedtatt det, blir dette snart regjeringens offisielle politikk og norsk lov.

Dermed tapte store deler av Aps ledelse, blant annet justisministeren, denne saken mot flere lokallag og AUF.

LO er også splitta om sexkjøp. LO kongressen i 2005 vedtok å vurdere forbud som et virkemiddel mot prostitusjon og trafficking. LOs største forbund, Fagforbundet, ønsker å forby sexkjøp. Kriminaliseringsdebatten har alltid vært prega av steile motsetninger. Mange mener at prostitusjon i utganspunktet er vold mot kvinner. Dette mener feminister i organisasjoner som Ottar og Kvinnefronten. De ønsker ikke debatt om hvorvidt det er «frivillig» eller «ufrivillig» prostitusjon. Kvinner er kun ofre og mannen er kunde og overgriper.

Sverige kriminaliserte horekunder i 1999. Flere som er for forbud, argumenterer med at et forbud vil redusere prostitusjonen generelt og også trafficking av kvinner over landegrenser.

Ingen enighet

Men det er ingen unison enighet om at den svenske sexkjøploven utelukkende har vært en suksess. Spesielt ikke argumentene om at dette skal være et redskap mot menneskehandel.

Sverige har, åtte år etter at sexkjøploven ble innført, ennå ikke fått stilt bakmenn for retten. Det er riktig at loven kan avskrekke noen menneskehandlere fra å etablere seg i Sverige. Men som det blir påpekt i en rapport fra Justis- og Politidepartementet .»Sexkjøp i Sverige og Nederland», kan ikke dette sees på som en løsning, men heller en forskyvning av problemet.

Liv Jessen fra PRO-senteret sa på TV-programmet Holmgang i forrige uke at hun var imot å blande politikk og moral. Og det er nemlig det mye av debatten underliggende dreier seg om. Flere har ropt ut om at Oslos paradegate blir oversvømt av prostituerte.

Prostitusjonen har ikke økt i Oslo, uttalte lederen for Pion, (Prostituertes interesseorganisasjon) Jannin Winterbaum, den har bare blitt mer synlig, en større andel av prostituerte er svarte kvinner. Det handler om å rydde gata for ting de ikke liker i gatebildet. Går disse jentene under jorda blir de overlatt til seg selv i lukka miljøer.

I den svenske Rikspolisstyrelsens rapport står det: «Etter årsskiftet 1998/1999 har det vært vanskelig å få horekundene til å vitne mot eventuelle halliker og andre organisatorer.

Årsaken kan være en redsel for å bli rapportert for brudd på sexkjøploven». Erfaringer fra andre land viser at sexkjøpere har stilt opp som vitner for å få bakmenn tiltalt. Dette blir så godt som umulig å få til, dersom de risikerer straff selv.

Svenske politispanere

I en artikkel i Aftenposten i 1999 forteller svenske politispanere at de etter at loven inntrådte, har mottatt flere tips om at prostitusjonen har flyttet innendørs. Ifølge FN, involverer menneskehandel 4 millioner mennesker. Et flertall av disse er kvinner og barn. Mange blir lurt av bakmenn som lover god inntekt og et bedre liv i Europa. Men de ender ofte som prostituerte. Det finnes en sammenheng mellom menneskehandel og prostitusjon, men kriminalisering av horekunder er ikke løsningen.

I et Europa, med veldig streng innvandringskontroll, er menneskehandlerne ofte en redningsmann. SVs Inga Marte Torkildsen er en av de som helt riktig har påpekt at Norge har et godt lovverk for å beskytte ofre for menneskehandel, men det kreves en effektiv håndheving av lovene. Ofre for menneskehandel burde få opphold i Norge.

Det er kanskje noen som virkelig tror at ved å kriminalisere kundene, vil horene bli beskytta av for eksempel politiet. Men politiet er fremdeles gjennomsyret av sexisme og rasisme.

Prostituerte blir, i Norge som i andre land, trakassert og uthengt. Prostituerte blir sett på og behandla som kriminelle, selv om prostitusjon ikke er kriminalisert i Norge. Å rope på nye lover og mer politi løser ingen problemer. Politiet har ingen tradisjon for å beskytte arbeiderklassens kvinner. I det 19. og 20. århundre trakasserte politiet arbeiderklassekvinner og noen menn som utøvde sin seksualitet utenfor kjernefamilien. Dette ble sett på som en trussel mot kjernefamilien og den borgelige måten å leve på. Kanskje dette er tilfelle også i dag? Prostituerte har samlet 200 underskrifter mot kriminalisering. Disse skal overleveres Ap. De sier at kriminalpolitiske strategier ikke kan bekjempe moralske problemer. Det må andre tiltak til mot trafficking og prostitusjon.

Vise solidaritet

Liv Jessen, leder av ProSentret, skriver følgende i heftet Nei til kundekriminalisering: «Hvis man vil bekjempe slaveriet, må man ha empati og vise solidaritet med slavene. Det samme gjelder i prostitusjonen. Vi setter hensynet til de prostituerte først, ikke fordi det skal bli enklere å prostituere seg, men fordi hun ikke skal få det verre enn hun har det i dag».

Randi Færevik