INTSOS.NO: Denne artikkelen finnes på: http://intsos.no?id=1710


Villige til alt for å sikre makt og profitt!

DET SISTE tiåret har vi sett en rekke kriger hvor USA-ledete allianser har gått til krig for å sikre vestlig hegemoni i andre verdensdeler - mot Irak, i Somalia, mot Serbia om kontroll over Kosovo, og nå Afghanistan. Samtidig har nyliberalister gått til krig mot arbeiderklassens rettigheter i vestlige land. Noen utdrag fra herskerklassens ideologiprodusenter viser nettopp hvor langt herskerne våre er villige til å gå for å oppnå målene sine - å sikre makt og profitt.

Et eksempel fra det siste året har for mange vist hvor kyniske verdens ledere kan være. Bush-administrasjonen har skapt seg et rykte som "traktat-drepere".

En lang rekke internasjonale avtaler har blitt torpedert for å sikre handlingsrom for amerikanske kapitalister.

Star Wars

Spesielt skremmende var kanskje erklæringen om at USA ønsket å sette ABM-traktaten til side for å bygge opp et rakettskjold i verdensrommet. Bush sa offentlig at ABM-avtalen var en forhindring for "frihetselskende folk fra å utforske framtida." Men det har lenge vært sterke ønsker fra deler av den amerikanske våpenindustrien om opprettelsen av et slikt rakettskjold.

US Space Command var nesten overraskende tydelige i en rapport fra 1998: "USA vil forbli en global makt og utøve globalt lederskap... USA vil ikke bestandig kunne plassere det militære i fronten framover [plassere tropper, krigsskip og kampfly i konfliktenes umiddelbare nærhet]... Vidtrekkende kommunikasjon vil belyse ulikheter i ressurser og livskvalitet - og bidra til uro i utviklingsland... Den globale økonomien vil fortsette å bli mer gjensidig avhengig. Økonomiske allianser, så vel som multinasjonale selskapers vekst og innflytelse, vil gjøre sikkerhetsavtaler utydelige... Gapet mellom nasjoner "som har" og "som ikke har" vil øke - og skape regional uro... USA vil forbli den eneste nasjonen som kan utøve global makt... En av fordelene med romstasjoner som har vært anerkjent lenge er at det ikke finnes hindringer eller krav om nasjonal godkjenning av overflyvninger av et land i rommet. Vi forventer at denne fordelen skal vedvare... Å oppnå herredømme i rommet vil være avgjørende for USAs suksess på slagmarken." Som en representant for det amerikanske Utenriksdepartementet sa det i en kongressrapport på 1980-tallet: "Det generelle målet ville være å forhindre motstanderne handlingsfrihet, mens vi beholdt den selv." Eliten i USA er for tida bekymret for at Kina med tida kan bli en konkurrent dersom den nåværende veksten i landet fortsetter. Nylig lanserte Kina et romfartsprogram hvor målsetningen er å sende mennesker ut i verdensrommet innen 2005.

Et scenario som amerikanske ledere ser for seg er å bruke et våpenkappløp til å sende Kina "tidlig i grava" økonomisk. Resultatet av dette vil være at arbeiderklassen i USA og Kina vil betale for elitens sløsing for en fullstendig unyttig (for arbeidere) oppsamling av våpen.

For å forstå nøyaktig hvorfor våre politiske ledere er villige til å gjennomføre en slik politikk, må vi se på sammenhengen mellom den globale kapitalismen og krig.

Global kapitalisme og krig

Kosovo-krigen i 1999 var et eksempel denne sammenhengen. NATO sa at de skulle føre en krig for menneskerettigheter.

Serbias president ble framstilt som "den nye Hitler". I virkeligheten ville de benytte seg av sjansen til å fjerne et brysomt element i et Europa hvor stadig flere land rettet seg etter USAs og EUs krav.

Thomas L. Friedman, spaltist i den konservative avisa New York Times var åpen om målet for krigen i en spalte med tittelen "Hva Verden Trenger Nå: For At Globaliseringen Skal Fungere, Kan Ikke USA Være Redd For å Oppføre Seg Som Den Supermakten Den Er" i mars 1999: "Markedets skjulte hånd vil aldri fungere uten en skjult knyttneve - McDonald's kan ikke blomstre uten McDonnel Douglas, de som bygger F-15. Og den skjulte knyttneven som sikrer verden for Silicon Valleys teknologi heter USAs hær, luftvåpen, marinen og spesialstyrkene." Det var nok ikke primært McDonalds-restaurantene i Jugoslavia USA ville gå til krig for, selv om de også ønsket å åpne landet enda mer for markedskreftene. Er det noe 11. september har vist, er det at økonomiske interesser må sikres fra "kjeltringers" terroraksjoner. Og vestlig kapital hadde i løpet av 1990-tallet etablert seg ettertrykkelig i områdene øst for Jugoslavia, Sovjetunionens tidligere hegemoniske områder. Man kunne ikke risikere at oljetilførselen vestover fra Det kaspiske hav skulle trues av en "kjeltringstat" blant vennligsinnede stater.

Krigen hjemme

I 1996 utga OECD (Organisasjonen for Økonomisk Samarbeid og Utvikling) en rapport som var ment for statsledere. Skulle noen være i tvil om hvor kyniske våre politiske ledere er, er dette avslørende lesning. Rapporten var en "kokebok" for hvordan man kan gjennomføre en krig mot arbeiderklassens velferd uten å få opprør mot seg: "De første forholdsreglene man bør ta er å unngå lettsindig politikk når økonomien går bra, siden dette skaper rettigheter som er vanskelige å utfordre senere." "Det er vanskeligere å igangsette et program som rammer alle grupper likt - det vil si et sosialt nøytralt program enn det er å gjennomføre et diskriminerende program. Det er lettere å legge byrdene for tilpasningene på noen grupper og spare andre. Regjeringa kan da regne med støtte fra sistnevnte grupper." "Det finnes mange tiltak som ikke medfører politiske vansker overhodet. For å redusere underskuddet på statsbudsjettet, er nedskjæringer i offentlige investeringer og tjenester uten politisk risiko... For eksempel kan driftsbudsjettene for skoler og universiteter reduseres, men det ville være farlig å begrense antallet elever og studenter. Familier reagerer kraftig når barna deres nektes adgang, men ikke når kvaliteten på opplæringen deres reduseres over tid. Videre kan skolen i større grad henvende seg til foreldrene for å få hjelp eller gradvis fjerne et og annet tilbud. Dette må gjøres bit-for-bit, på en skole, men ikke på naboskolen, for å unngå generell misnøye." "Lærerstreiker er ikke direkte et problem for myndighetene, men indirekte kan de skape problemer i og med at de gir unge mennesker tid og anledning til å demonstrere." "Enhver regjering har reelle muligheter til å vise seg motstandsdyktige, takket være ordensvesenet." "Det er selvfølgelig ikke tilrådelig å fjerne bonusordningene til hæren eller politiet i dårlige tider når man kan bli nødt til å påkalle tjenestene deres."

En annen verden er nødvendig

De som styrer verden idag er ekstremt kyniske, og det synes ikke som om de viker unna for noe i kampen for å sikre makt og profitt.

De er en liten elite som ofte veksler mellom å sitte i storselskapenes styrer og å være statsledere. Krigsforbryteren fra Vietnamkrigen Robert McNamara, gikk for eksempel fra å være president i Ford til å bli forsvarsminister i den amerikanske regjeringa, og deretter president i Verdensbanken.

George W. Bush har arveretten til oljeboreselskapet Zapata, visepresident Dick Cheney har vært administrerende direktør i Halliburton, verdens største oljeentrepenør, og nasjonal sikkerhetsrådgiver Condoleezza Rice er tidligere styremedlem i oljeselskapet Chevron.

Kjell Inge Røkkes nye Kværner-styre er besatt av blant andre tidligere Stoltenberg-statsråd Tore Tønne og tidligere LO-leder Yngve Hågensen.

Disse menneskene og deres like vil fortsette å ødelegge verden fram til de erstattes av et demokratisk styre utgått av flertallet av verdens befolkning.