INTSOS.NO: Denne artikkelen finnes på: http://intsos.no?id=1212


Clemets skole-rasisme

KRISTIN CLEMETS lovforslag om friskoler vil ifølge ministeren bety større valgfrihet til å velge skole. Men på NRKs "Politisk kvarter" forklarte også Clemet forslaget med formuleringer om valgfrihet som i sin konsekvens er rasistiske.

På spørsmål fra intervjueren om lovforslaget betyr større valgfrihet til å ta barna ut av offentlig skole dersom noen føler det urettferdig, svarte Clemet:

- I dag har man altså skoler i Oslo, hvor det er 60, 70, 80, ja noen har tidvis hatt nesten 100 prosent minoritetsspråklig bakgrunn. Andre skoler har nesten ingen. Og det har jo sammenheng med at skolen du går på avgjøres av hvilket bosted du har.

- Friheten til å velge bosted er det jo først og fremst de som har god økonomi som har. Et visst innslag av friskoler vil gjøre det mulig også for andre enn de som har god økonomi til å velge seg til en annen skole.

Clemet bagatelliserer sine uttalser og hevder hun har blitt "misforstått", og viser til svenske erfaringer som skal vise at friskolene kan virke integrerende.

Som Sosialistisk Arbeideravis har skrevet tidligere, er erfaringene fra Sverige tvert imot at friskolene der har virket segregerende. Det er først og fremst de velutdannede foreldrene som bruker valgmulighetene.

Utdanningsforbundet viser til en undersøkelse fra det svenske Skolverket som viser at svenske elever velger bort skoler med stor andel innvandrerbarn. Studien viser en klar tendens til at valgfriheten forsterker etnisk, sosioøkonomisk og prestasjonmsmessig segresjon.