IS

På nettsiden:

Kontakt oss

Om IS

Temaoversikt:

1968

Afganistan

Antikapitalisme

Antirasisme

Faglig kamp

Klima

Krigen i Irak

Kultur

Kvinnekamp

Marxisme

Midtøsten

Nasjonalisme

Økonomi

Søk i arkivet

Avansert

website stats

space
space

boks Hva skjer

boks Lenker

boksInternasjonal Sosialisme

Møter, seminarer, demoer. Se hva som skjer. [mer]

Motstand på nettet [mer]

Abonner på Internasjonal Sosialisme. [mer]

Trotskisme etter Trotski - Internasjonale Sosialisters røtter

Utgitt av Internasjonale Sosialister 1999. Oversatt av Espen Gjøstøl. ISBN 82 7366 036 - 2 Les mer  Hefter

Linje Linje

Marxisme  Hefter

rosa_copy2.jpgRosa Luxemburg: Opportunismen og det muliges kunst

"Det avgjørende spørsmålet for den sosialistiske bevegelsen har alltid vært hvordan dens umiddelbare praktiske aktivitet kan drives i overensstemmelse med dens endelige mål," skriver Rosa Luxemburg i denne artikkelen. Den stod opprinnelig på trykk i Sachsische Arbeiterzeitung den 30. september 1898.
pilLes mer

2. verdenskrig  Hefter

elkem.jpgHelge Krog: 6. kolonne?

Forfatteren og sosialisten Helge Krog skrev dette heftet dels under og dels like etter 2. verdenskrig. 6. kolonne er et besk angrep på norsk storkapital og norske myndigheters samarbeid med den tyske okkupasjonsmakten i krigsårene.
pilLes mer

Linje Linje

Nasjonalisme  Hefter

Leo Trotski: Folkesjel eller klassestandpunkt?

"For at folkemassene skal kunne gjennomtrenges av nasjonalt hat, kreves mange år med utviklet politisk liv, først og fremst i den borgerlige parlamentarismens skole," skriver Trotski i denne artikkelen, som opprinnelig ble publisert i Die Neue Zeit i 1908. Den er oversatt av Frans-Arne Stylegar.
pilLes mer

Marxisme  Hefter

1441040112_877080b881.jpgAnton Pannekoek: Masseaksjon og revolusjon

"Når det oppstår masseaksjoner som ryster hele samfunnets liv på det dypeste, vil alle bli vakt opp. Med spenning og oppmerksomhet følger også de som ellers innskrenker seg til å avgi en stemmeseddel hvert femte år, begivenhetenes raske utvikling. Deltakerne selv er tvunget til å rette hele sin oppmerksomhet intenst på den politiske situasjon som bestemmer deres handlinger, og hos dem blir i slike perioder den klare samfunnsmessige innsikt, det politiske utsyn, mer skjerpet i løpet av et par dager enn ellers gjennom år." Det skriver den nederlandske marxisten Anton Pannekoek i denne viktige artikkelen fra 1912.
pilLes mer

Linje Linje

Marxisme  Hefter

el_lissitzky_1919.jpgKarl Radek: Sosialismens utvikling fra vitenskap til handling

"Det historiske løsenord blir aldri oppfunnet av den revolusjonære arbeiderklasses teoretikere. Det kan bare finnes gjennom den revolusjonære kamp, og teoretikernes oppgave blir å søke å forstå proletariatets praktiske foranstaltninger, alminneliggjøre dem og gjøre dem til kampobjekt for proletariatet, til løsen for dets kamp," skriver Karl Radek i denne teksten, som ble gitt ut på norsk første gang i 1922.
pilLes mer

Marxisme  Hefter

rosa.jpgRosa Luxemburg: Sosialister og parlamentarisk politikk

"I det borgerlige samfunn er det sosialistiske partiet i sin natur et opposisjonsparti; et regjeringsparti kan det bare bli på ruinene av den borgerlige staten," skriver Rosa Luxemburg i denne artikkelen, Et taktisk spørsmål, fra 1899.
pilLes mer

Linje Linje

Marxisme  Hefter

komintern.jpgTeser om enhetsfronten

Enhetsfronten er et nøkkelbegrep for revolusjonære sosialister. Før stalinismen seiret i slutten av 1920-årene og gjorde de kommunistiske partiene ubrukelige som redskaper i kampen for frigjøring, var det enhetsfront-parolen som lå til grunn for kommunistenes arbeid i bevegelser og i fagforeningene. IS mener at den sosialistiske venstresiden må finne tilbake til denne tradisjonen. Derfor publiserer vi de tesene om enhetsfronten som ble vedtatt av Den kommunstiske internasjonale i 1921.
pilLes mer

Marxisme  Hefter

Victor Serge: Revolusjonen i Spania

Victor Serge var anarkist, men sluttet seg til bolsjevikene etter Oktoberrevolusjonen. Senere spilte han en viktig rolle i den internasjonale venstreopposisjonen. Denne teksten om Spania stod opprinnelig på trykk i de norske trotskistenes avis, Oktober i 1937.
pilLes mer

Linje Linje

Marxisme  Hefter

Chris Harman: Parti og klasse

Få spørsmål har ført til flere og hissigere diskusjoner i marxistiske kretser enn spørsmålet om forholdet mellom partiet og klassen. I generasjon etter generasjon har de samme skjellsordene blitt slengt ut - "sekterist", "substitusjonist", "dogmatiker", "byråkrat", "partisjåvinist".
pilLes mer

Marxisme  Hefter

Hal Draper: Sosialismens to sjeler

"Fra den første samfunnsdannelsen har det ikke vært ende på teorier som "beviser" at tyranniet er uunngåelig og at frihet gjennom demokrati er umulig; det fins ingen mer bekvem teori for en herskerklasse og dens intellektuelle lakeier. Dette er selvoppfyllende profetier, siden de forblir sanne bare så lenge de blir ansett som sanne. Til sjuende og sist er den eneste måten å bevise at de er falske, selve kampen. Denne kampen nedenfra er aldri blitt stoppet av teoriene ovenfra, og den har forandret verden gang på gang. Å velge en av formene for Sosialisme Ovenfra er å skue bakover til den gamle verden, til den "gamle dritten". Å velge Sosialisme Nedenfra er å stadfeste begynnelsen på en ny verden...," skriver Hal Draper i en av IS-tradisjonens klassikere, Sosialismens to sjeler.
pilLes mer

Linje Linje

Marxisme  Hefter

Leo Trotski: Stalinisme og bolsjevisme

Det renner "en hel elv av blod mellom bolsjevisme og stalinisme," skriver Leo Trotski i denne sentrale teksten fra 1937. Den norske versjonen ble første gang utgitt samme år av Oktober-gruppa.
pilLes mer

Marxisme  Hefter

Nikolai Bukharin: Om parlamentarisk arbeid

Den russiske sosialisten Nikolai Bukharin holdt dette innlegget om revolusjonæres forhold til parlamentarisk arbeid på Kominterns 2. verdenskongress i 1920.
pilLes mer

Linje Linje

Marxisme  Hefter

Olav Scheflo: Lenin som politiker og menneske

"Karl Marx sa ved en leilighet: En ting vet jeg - marxist er jeg ikke. Om Lenin hadde levet, vilde han sikkert ofte ha vært fristet til å si noget lignende. Den første forutsetning for overhodet å kunne bli leninist, er at man er et selvstendig tenkende menneske som tør bruke sitt vett og sin dømmekraft. For mange er teorien en lenke om hender og føtter. For Lenin var teorien en våbensamling, og dersom det viste sig at et våben ikke lenger motsvarte de virkelige forhold, brukte han det ikke. Han la større vekt på erfaringer enn på hypoteser. En "tese-teolog", en som med rette bærer denne betegnelse, er minst av alt leninist, han være ellers hvad han være vil," skriver Olav Scheflo i denne vesle boken om Lenin fra 1928. Scheflo var en av de mest sentrale skikkelsene innenfor den revolusjonære arbeiderbevegelsen i mellomkrigsårene. I 1928 brøt han med det stadig mer stalinistiske og sekteriske norske kommunistpartiet, og samme år ga han ut sin politiske biografi om Lenin.
pilLes mer

Marxisme  Hefter

Leo Trotski: Om enhetsfronten

Sentral tekst om hvordan revolusjonære bør forholde seg i perioder der de utgjør et lite mindretall i arbeiderklassen. Kan leses ...
pilLes mer

Linje Linje

Nasjonalisme  Hefter

Chris Harman: Nasjonalismen - vår tids gift

Les heftet her. ...
pilLes mer

 Hefter

paris16.jpgRosa Luxemburg: Reform eller revolusjon

Et av Luxemburgs viktigste arbeider. Les det her. ...
pilLes mer

Linje Linje

 Hefter

Tony Cliff: Hva er reformisme?

Er byråkrater og ledere i masseorganisasjoner "kjøpt og betalt", eller er det andre mekanismer som gjør at sosialdemokratiske ledere og fagbyråkrater holder igjen radikale bevegelser? Les denne viktig ...
pilLes mer

Imperialisme  Hefter

Nikolai Bukharin: Imperialismen og proletariatet

Opprinnelig skrevet som artikler til Norges sosialdemokratiske ungdomsforbunds avis, Klassekampen i 1915-1916. Gitt ut i hefteform første gang i 1918. Les det pilLes mer

Linje Linje

 Hefter

Duncan Hallas: Frem mot et revolusjonært sosialistisk parti

Opprinnelig skrevet i 1972. Hallas var et ledende medlem av IS og senere SWP i Storbritannia. Les heftet her. ...
pilLes mer

Marxisme  Hefter

Hal Draper: En sosialistisk guide til nasjonale frigjøringsbevegelser

Viktig artikkel av den amerikanske marxisten. Les den her. ...
pilLes mer

Linje Linje

Marxisme  Hefter

Leo Trotski: Lærdommene fra oktober

Hefte utgitt av IS i 1997. Kan leses her. ...
pilLes mer

Marxisme  Hefter

Leo Trotski: Lærdommene fra Pariskommunen

Finnes nå på norsk. Les det her. ...
pilLes mer

Linje Linje

 Hefter

Rosa Luxemburg: Massestreik, parti og fagforeninger

Endelig på norsk! Les heftet her. ...
pilLes mer

Marxisme  Hefter

Georg Lukacs: Om Lenin og Rosa Luxemburg

Dette sentrale kapittelet fra Historie og klassebevissthet foreligger nå i ny norsk oversettelse. Les det her. ...
pilLes mer

Linje Linje

Kvinnekamp  Hefter

Sharon Smith: Engels og kvinneundertrykkingas opprinnelse

Fra Internasjonal Sosialisme nr. 3, våren 1999. Les det her. ...
pilLes mer

Marxisme  Hefter

Charlie Lywood: Tyskland 1918-1923 - Den tabte revolution

Nederlaget for sosialismen i Russland i løpet av 1920-årene var direkte knyttet til de mislykkede arbeiderrevolusjonene i Vest-Europa. Les heftet om hvorfor det gikk galt i Tyskland, pilLes mer

Linje Linje

 Hefter

Duncan Hallas: Trotskijs marxisme

Heftet (på dansk) er en grei innføring i Trotskis idéer. Du finner det her. ...
pilLes mer

Marxisme  Hefter

Tony Cliff: Rosa Luxemburg

Les Cliffs biografi fra 1959 om den polsk-tyske marxisten her. ...
pilLes mer

Linje Linje

Marxisme  Hefter

Chris Harman: Sådan fungerer marxismen

Chris Harmans klassiske innføring i marxisme. Den danske utgaven finnes online her. En norsk versjon ble første gang utgitt a ...
pilLes mer

 Hefter

Alex Callinicos: Rådsmakt - arbeiderråd i en sosialistisk strategi

Les heftet her. ...
pilLes mer

Linje Linje

Økonomi  Hefter

Chris Harman: Galehusets økonomi

Kapitalismen og markedet i dag. Les det her. ...
pilLes mer

Marxisme  Hefter

Jeanette Olsen

Jeanette Olsen (1873-1959) gjorde en stor innsats for å holde liv i den revolusjonære tradisjonen i 1930-årene. Les noen av artiklene hennes pilLes mer

Linje Linje

 Hefter

V. I. Lenin: Lenins testamente

For første gang på norsk, dokumentet som Stalin lenge klarte å holde hemmelig. Testamentet viser at Lenins siste kamp var mot - Stalin. Les det pilLes mer

Marxisme  Hefter

Chris Harman: Den russiske revolusjons nederlag

Fra arbeidermakt til statskapitalisme. Teksten første gang utgitt på norsk i Arbeidermakt nr. 4, vinteren 1984. Les den pilLes mer

Linje Linje

Internasjonale Sosialister  Hefter

Tim Robinson: Hvorfor du bør være internasjonal sosialist

Aldri før i menneskehetens historie har muligheten for at alle skal kunne ha et anstendig liv vært større. I tusener av år måtte menneskene kjempe mot knapphet. De var prisgitt været, og mangel på tek ...
pilLes mer

 Hefter

For arbeidernes enhetsfront mot fascismen

Dette heftet er opprinnelig trykket i Bulletin Oppozitsii - Opposisjonens bulletin - nr. 25-26 nov/des 1931.
pilLes mer

Linje Linje

 Hefter

Hvordan Hitler kom til makta

l 1923 var Hitler en avdanka og mislykka maler som hadde slått seg på politikk og satt på ølstuene og filosoferte. Han tok seg et glass for mye en kveld og satte i gang det farseaktige "ølstuekuppet" i Bayern.
pilLes mer

 Hefter

Krigen vil ikke skape fred

Krigen skulle gjøre slutt på grusomhetene. Det var beskjeden fra Blair og Clinton, Bondevik og Vollebæk, 24. mars da NATO-bombefly begynte å bombardere Serbia, Montenegro og Kosovo.
pilLes mer

Linje Linje

 Hefter

Er menneskets natur en hindring for sosialisme?

"Sosialisme er en god idé men det vil ikke fungere i preaksis. Du kan ikke forandre menneskets natur!" Dette er et av de vanligste argumentene man møter når man diskuterer mulighetene for sosialisme. Det er det første du hører på jobben, i kantina eller på puben. Det er et argument som mange politikere og intellektuelle bruker.
pilLes mer

Internasjonale Sosialister  Hefter

Tim Robinson: Demokrati og revolusjon

Et lite mindretall i vårt samfunn eier og kontrollerer ufattelige verdier. Arbeiderne som produserer verdiene må stadig bekymre seg over jobben sin, hvordan de skal betale alle regningene og gi ungene sine en ålreit oppvekst. Og det er bare I de rike landa. Enorme ressurser brukes på kriger, mens millioner står overfor fattigdom, sykdom og sult. En av de mest sjokkerende statistikker som har kommet fram i 1997, er at 358 milliardærer har en samlet formue tilsvarende hva halvparten av verdens befolkning, nesten tre milliarder mennesker har å leve for.
pilLes mer

Linje Linje

Kvinnekamp  Hefter

12_skrik.jpgAnne Skevik & Susan Lyden: Kvinner og kampen for sosialismen

Sosialister vil forandre verden, bli kvitt vårt råtne samfunn og bygge et nytt. I dette heftet viser vi at det er en sammenheng mellom kvinneundertrykkingen og klassedelingen i samfunnet.
pilLes mer


space

Logg innHusk meg

Ny Bruker


RSS-feed

Siste 5 saker:

Internasjonale sosialister er aktive i Rødt

... [mer]

05.01.2022

Ny nettside

... [mer]

20.01.2017

Ny nettside

Internasjonale sosialister har fått ny nettside: internasjonalesosialister.no ... [mer]

02.01.2017

Ingen norsk imperialist-krig! Ingen legitimitet for bombing!

... [mer]

21.11.2015

Imperialistiske stormakter har satt det syriske folket til side

30. oktober satt stormakter og diktaturer seg til bords i Wien for å drøfte hva de vil med Syria. Den syriske sosialisten Ghayath Naiss ... [mer]

18.11.2015

INTERNASJONALE SOSIALISTER // PB 9226, 0134 Oslo. // Tel: 22 20 17 89 // Fax: 22 20 35 70. Epost: intsos@intsos.no. Teknisk: webmaster@intsos.no.