IS

På nettsiden:

Kontakt oss

Om IS

Temaoversikt:

1968

Afganistan

Antikapitalisme

Antirasisme

Faglig kamp

Klima

Krigen i Irak

Kultur

Kvinnekamp

Marxisme

Midtøsten

Nasjonalisme

Økonomi

Søk i arkivet

Avansert

website stats

space
space

boks Hva skjer

boks Lenker

boksInternasjonal Sosialisme

Møter, seminarer, demoer. Se hva som skjer. [mer]

Motstand på nettet [mer]

Abonner på Internasjonal Sosialisme. [mer]

p815.jpg

pilKampen om pensjonene er ikke et særnorsk fenomen - her Leon Kuhns kommentar fra Storbritannia. Foto: Leon Kuhn

Kampen om AFP:

Vi gir oss aldri!

Tariffoppgjøret er i gang og spørsmålet om videreføring av Avtalefestet pensjon, AFP, er hovedsaken.

linje

Publisert: 18.03.2008

Den nye pensjonsreformen truer med å sparke beina under en 20 år gammel avtale mellom LO, NHO og Staten. Arbeidere som har AFP i tariffavtalen har i dag mulighet til å gå av ved fylte 62 år, med full opptjening av pensjonsrettigheter fram til pensjonsalder, som i dag er 67 år.

I tillegg kommer et eget AFP tillegg på 11 400 kroner i året.

Dette står i skarp kontrast til hensikten med pensjonsreformen. Staten skal spare milliarder på pensjonsutbetalinger. Nye regler skal sørge for å utvide pensjonsalderen, den såkalte arbeidslinja.

AFP er med andre ord en del av tariffavtalene til fagorganiserte. Arbeidere har sagt ja til pensjonsrettigheter fra fylte 62 år, i stedet for lønn eller bedringer i andre arbeidsforhold. Forverrer eller kutter man i AFP vil dette være det samme som å kutte i arbeideres lønninger.

Kapitalen står bak

Det Stoltenberg planlegger å spare på pensjonsreformen tilsvarer hele verdien av Oslo børs. Skal fremtidas pensjonister kompensere tapet med private pensjonsfond, kan banker og forsikringsselskaper gni seg i hendene, det samme kan spekulantene på børsen. Profitt fra pensjonsfondene skal i lomma på kapitalistene.

Private pensjonsfond blir i hovedsak investert i aksjer, når mer penger skal investeres på børsen går verdien av aksjene opp. Men dette er en bobleøkonomi som ikke står i samsvar med den reelle verdien av de samme selskapene som er børsnotert. Like fort som børsen går opp kan den gå ned, verdier for milliarder kan forsvinne over natta, og framtida for pensjonistene gambles med.

I hele verden er pensjonene under angrep. Nyliberalistene og deres institusjoner WTO, IMF og Verdensbanken har lenge hatt angrep på pensjonene på agendaen. Verdens kapitalister sikler etter å slå klørne sine i de enorme summene folk sparer gjennom pensjonsfond. Derfor er dette en klassekamp, verdens arbeidere mot verdens kapitalister.

Streiker, aksjoner og demonstrasjoner fra fagorganiserte mot angrep på pensjonene har funnet sted i de fleste industriland. I land som Tyskland og Brasil har dette ført til dannelsen av nye arbeiderpartier til venstre for de eksisterende sosialdemokratiske arbeiderpartiene som har stått for angrep på pensjonene.

Pensjonsreformen

Det viktigste grunnlaget for å spare penger i den nye reformen er to prinsipper: levealderjustering og 40 års opptjening.

I dag beregnes pensjonsgrunnlaget med utgangspunkt i gjennomsnittet av inntekten de 20 beste årene. En behøver ikke være matteekspert for å skjønne at 40 års opptjening vil gi et dårligere grunnlag for pensjonen.

Det som blir grunnlaget for pensjonen skal da fordeles på de årene fra en går av med pensjon til det statistisk sentralbyrå beregner til gjennomsnittlig levealder for hele befolkningen. I følge Stoltenberg vil levealderen øke med et til to år hvert femte år.

Klarer man ikke å jobbe like lenge som levealderen øker, vil pensjonen reduseres tilsvarende. Stoltenberg og Bjarne Håkon Hanssen vil med andre ord tvinge folk til å stå lenger i jobb, eller med andre ord automatisk øke pensjonsalderen.

Dette er den såkalte arbeidslinja. De som ikke orker å øke pensjonsalderen blir ”straffet” med drastiske kutt i pensjonsutbetalingene livet ut. Med andre ord, vil de som har de verste jobbene få redusert sine pensjoner, mens de som har de enkleste jobbene kan stå lenger og dermed sikre pensjonen sin. Nok en omfordeling fra arbeiderklassen til overklassen. I tillegg er det en sammenheng mellom jobb og levealder. De som ikke orker å jobbe lenger enn til 62 år har også minst sjanse til å nå den gjennomsnittlige levealderen.

AFP står med andre ord i skarp motsetning til hovedpoengene i pensjonsreformen. AFP -pensjonister skal kunne gå av fra fylte 62 uten å tape pensjon livet ut.

LO-kongressen

Pensjonsreformen ville hatt motstand fra LO fra starten av dersom ikke Stoltenberg hadde lovt LO-kongressen at Arbeiderpartiet ville sørge for at AFP ville videreføres og forbli minst like bra som i dag. Til tross for disse lovnadene ble pensjonsvedtaket vedtatt med knapp margin på kongressen. Motstanden mot reformen var massiv inntil Stoltenberg lovte kongressen at AFP skulle videreføres i den formen den har i dag og at det skulle kompenseres for levealderjusteringer.

Kongressens vedtak om støtte til pensjonsreformen forutsetter:

“Det er en absolutt forutsetning at AFP opprettholdes. Levealderjusteringens avkortningseffekt må ikke komme til anvendelse før ordinær pensjonsalder på 67 år er nådd. En heving av normal pensjonsalder må innebære at AFP-perioden forlenges tilsvarende.”

Uten et vedtak på LO-kongressen ville neppe LO´s medlemmer lagt inn like mye energi for å få valgt den rød-grønne regjeringa. Og de fleste er enig i at LO spilte en sentral rolle for å få regjeringa valgt.

Nå ser det ut som Jens Stoltenberg og Bjarne Håkon Hanssen har glemt forutsetningene for at LO skulle gi sin tilslutning til pensjonsreformen. De angriper nå de gruppene som har valgt dem for å tilfredstille de gruppene som kontrollerer økonomien, kapitalen, nyliberalistene og høyresida. Dette fenomenet har fått et nytt begrep i Europa: sosialliberalisme.

AFP kan vinnes

Mye prestisje blir lagt inn i kampen mot AFP. Regjeringen har til og med foreslått et flatt AFP-tillegg, som alle skal få i tillegg til pensjonen fra folketrygden. Dette forslaget ble avvist på Fellesforbundets landsmøte. Regjeringen prøver å skape forvirring med å spre masse tall om framtidas pensjoner. Det som er sikkert er at om disse tallene stemmer for de som går av med pensjon i 2010 vil de ikke lenger gjelde ved neste levealderjustering. Hovedpoenget for å vite hva slags pensjon en ønsker for framtida er å tenke prinsipper: Ønsker vi arbeidslinja eller ønsker vi å begrense konsekvensene av pensjonsreformen. AFP bryter med arbeidslinja og vil svekke konsekvensene av pensjonsreformen dersom den blir videreført i dagens form.

Likevel kan kampen om AFP vinnes uten at stortinget behøver å endre på pensjonsreformen. AFP er fremdeles en del av tariffavtalene mellom fagorganiserte, arbeidsgivere og staten. En tariffavtale er ikke en lov men en avtale inngått mellom partene i arbeidslivet. Stortinget behøver strengt tatt ikke behandle AFP i det hele tatt.

Storstreik

Mobiliseringen i fagbevegelsen for å bevare AFP er enorm. Landsmøtet i Fellesforbundet er en illustrasjon på det. En av de mest arbeiderpartitro forsamlinger nektet å høre på Stoltenberg, men vedtok enstemmig å videreføre AFP i dagens form som sitt krav. Fellesforbundet bekreftet med det LO-kongressens forutsetning for å støtte pensjonsreformen.

Flere foreninger har gjennomført politiske streiker og demonstrasjoner for AFP. Det har lenge pågått en kampanje ledet av klubbleder Stein Aamdal fra Aker Verdal: Forsvar AFP (forsvarafp.no), som har fått massiv tilslutning etter som tariffoppgjøret har nærmet seg. Flere forbund har gjort klare vedtak. Transportarbeiderforbundets tariffkonferanse hadde nylig som motto: - Vi gir oss aldri.

Alle konferanser og møter med tariffoppgjøret på dagsorden, i regi av fagbevegelsen, gir det samme tydelige signalet: -vi skal slåss for AFP. Dette presset nedenfra i LO har gjort at LO-leder Roar Flåthen, har varsla storstreik dersom ikke AFP blir videreført.

LO har lagt opp til et samordna oppgjør. Det betyr at LO forhandler om AFP og lønnsøkninger. (I motsetning til forbundsvise oppgjør der hvert enkelt forbund forhandler hver for seg.) Dersom det blir brudd i forhandlingene er det dermed generalstreik som blir varslet. Det er å bruke et våpen med enorm makt.

Nei-kampanje klar

Resultatet av forhandlingene skal stemmes over i en uravstemning. Dersom det ikke er en enstemmig anbefaling fra forhandlingsutvalget, er det tvil om resultatet tilfredstiller kravene LO har stilt, ja da står allerede en “stem nei-kampanje” klar til å utfordre LO-ledelsen til å gjøre en bedre jobb.

Det er alltid grunn til å være mistenksom overfor LO-lederne. Alle støtter de regjeringspartiene og det er ikke tvil om at dersom vi vinner kampen om AFP vil dette være et nederlag for regjeringen og partiledelsene i alle partiene på Stortinget. Roar Flåthen leter sannsynligvis etter et kompromiss som kan hindre at regjeringskameratene hans mister ansikt.

I dagene fram til forhandlingene er ferdig og uravstemningen er gjennomført vil det sannsynligvis komme et motpress fra alle de som helst vil se AFP fjernet og arbeidslinja gjennomført med full tyngde. De kreftene som har mest å tjene på at AFP blir avskaffet, har lettere tilgang til aviser og media enn en vanlig arbeider har. Alle disse vil angripe, ikke bare de som eventuelt ikke vil anbefale et forslag, men også et eventuelt for dårlig kompromiss.

Derfor er det viktig med en nei-kampanje, der tillitsvalgte informerer og argumenterer for hvorfor forhandlingsresultatet ikke holder mål. Og en eventuell nei-kampanje har gode odds for å vinne.

Det er ingen tvil om at dersom pensjonsreformen blir stående uten AFP for å begrense skadevirkningene, ja da er fagbevegelsen i storstreik. – Vi gir oss aldri!


printPrint-versjon

tipsTips en venn:

tips
space

space
space

Logg innHusk meg

Ny Bruker


RSS-feed

Siste 5 saker:

Ny nettside

... [mer]

20.01.2017

Ny nettside

Internasjonale sosialister har fått ny nettside: internasjonalesosialister.no ... [mer]

02.01.2017

Ingen norsk imperialist-krig! Ingen legitimitet for bombing!

... [mer]

21.11.2015

Imperialistiske stormakter har satt det syriske folket til side

30. oktober satt stormakter og diktaturer seg til bords i Wien for å drøfte hva de vil med Syria. Den syriske sosialisten Ghayath Naiss ... [mer]

18.11.2015

Deres kriger - våre døde

NPA (Frankrike) om terrorhandlingene i Paris 13. november. Oversatt til dansk av Internationale Socialister og publisert i Socialistisk ... [mer]

18.11.2015

INTERNASJONALE SOSIALISTER // PB 9226, 0134 Oslo. // Tel: 22 20 17 89 // Fax: 22 20 35 70. Epost: intsos@intsos.no. Teknisk: webmaster@intsos.no.