IS

På nettsiden:

Kontakt oss

Om IS

Temaoversikt:

1968

Afganistan

Antikapitalisme

Antirasisme

Faglig kamp

Klima

Krigen i Irak

Kultur

Kvinnekamp

Marxisme

Midtøsten

Nasjonalisme

Økonomi

Søk i arkivet

Avansert

website stats

space
space

boks Hva skjer

boks Lenker

boksInternasjonal Sosialisme

Møter, seminarer, demoer. Se hva som skjer. [mer]

Motstand på nettet [mer]

Abonner på Internasjonal Sosialisme. [mer]

Kampen mot AFP

Fellesforbundets landsmøte ga med sin enstemmige uttalelse om en framtidig AFP-ordning et klart signal til regjering og arbeidsgivere: Den framtidige AFP må bli minst like god som dagens ordning.

linje

Publisert: 22.10.2007

Fellesforbundet er kjent som trauste høyresosialdemokrater som i det store og hele har ført en politikk til ”beste for landet og konkurranseevnen”. Det enstemmige AFP-vedtaket står i klar motsetning til pensjonsforliket i Stortinget og er en klar seier.

@n:Den nye modellen for folketrygd innebærer en kraftig reduksjon i folketrygdens ytelser for de som har et langt yrkesaktivt liv og som velger å gå av før fylte 67 år. Spesielt hardt rammet blir arbeidstakere som går av ved fylte 62 og 63 år selv om de har opp mot 45 yrkesaktive år. Folk som går i pensjon før fylte 67 år, skal altså straffes økonomisk i form av lavere pensjonsutbetalinger. Fortsetter man derimot å jobbe etter fylte 67 år, blir man belønnet.

Enstemmig vedtak, konkrete krav

Ved landsmøtets begynnelse var det strid mellom forbundsledelsens ønske om et AFP-vedtak som ga forhandlerne tilstrekkelig forhandlingsrom og ”Aksjon Forsvar AFP” som hadde utformet fem konkrete krav. Forbundsledelsen og aksjonistene med Stein Aamdal fra Aker Verdal i spissen klarte imidlertid å komme fram til et enstemmig vedtak med fem konkrete krav. Aksjonistene fikk gjennomslag for fire av sine fem krav. Det som ikke ble vedtatt var følgende:

”Når du går av med AFP skal du få beregnet et AFP-tillegg som gir deg samme livsvarige pensjon fra ordinær pensjonsalder (67) som om du hadde fortsatt i jobb til 67 år”. Dette betyr at det ikke skal koste noe i form av lavere pensjon å gå av som 62-åring i stedet for å jobbe helt til man er 67 år.

I stedet ble det vedtatt ”at AFP-tillegget skal utformes slik at de som ikke har arbeidsinntekt etter avgang som AFP-pensjonist skal ha en pensjon på dagens nivå livet ut”.

Ny AFP-pensjon må dekke gapet mellom den tidligpensjonen en vil få fra folketrygden og det en ville fått om man sto i jobb fram til ordinær pensjonsalder, i dag 67 år. AFP kan derfor ikke utgjøre et likt samlet kronebeløp til alle som har rett til AFP.

AFP-tillegget skal bare gjelde for de som ikke har arbeidsinntekt etter avgang som AFP-pensjonist. Landsmøtet gikk således inn for et system med avkorting av AFP-tillegget mot arbeidsinntekt, men det ble ikke tatt stilling til innslagspunkt for avkorting. Dermed har en avgrenset seg fra Stoltenbergs og Bjarne Håkon Hanssens forslag om at det skal lønne seg å stå lengre i arbeid. De mener ”det er urettferdig at de som står i full jobb til 67 år ikke får sin del av AFP”.

Men det er ikke rettferdig at de som ikke har bruk for AFP skal få ”sin del”. AFP bygger på solidaritet.

Stoltenbergs forslag på landsmøtet var følgende: ”Vi skal innføre en ordning som gjør det mulig for folk å gå av fra 62 år, ta full folketrygd, legge full AFP oppå det og så kombinere med jobb hvis de vil. Med null avkorting”.

Ikke arbeidsmarkedstiltak

Men dersom alle som har rett på AFP skulle få et likt samlet tillegg, ville ordningen bli omgjort til et arbeidsmarkedstiltak for å presse medlemmene til å stå lengre i jobb.

Men Stoltenberg møtte ingen entusiasme. Da han i sin innledning forsøkte å overbevise landsmøtedelegatene om at det skulle lønne seg å jobbe, ble han møtt med øredøvende taushet.

Landsmøtets vedtak går klart i mot de som mener at den enkelte arbeider selv er ansvarlig for når han vil gå av og derfor fullt ut bør bære de økonomiske konsekvensene.

I dagens Norge har en pensjonsalder på 67 år gått ut på dato. Av alle yrkesaktive i Norge, er det bare en av ti kvinner og bare to av ti menn, som står i full jobb til 67 år.

I media har man forsøkt framstille en konflikt mellom forbundsledelsen og aksjonistene, og det er formuleringen ”Pensjonssystemene utformes slik at det gir insentiver til å være i innteksgivende arbeid”, det gripes fatt i. Avisa Klassekampen bruker uttrykket ”tolkningskamp”.

AFP ble innført i tariffoppgjøret i 1988 og gjelder i dag i alle bedrifter med tariffavtale. Regjeringen har satt ned et AFP-utvalg som ledes av Bjarne Håkon Hanssen. Her er lederne i arbeidslivet representert. Utvalget skal legge fram forslag til ny AFP-ordning innen 31. desember.

Et kjernepunkt i pensjonsforliket som er vedtatt av Stortinget er at du skal straffes økonomisk for å gå av før fylte 67 år. Dette er selvsagt en ordning som ikke er til fordel for slitne arbeidere. Det er langt flere 63-åringer på uføretrygd enn på AFP i dag. Mange orker rett og slett ikke å jobbe til de er 67 år, og valgfriheten blir ikke reell.

Men det er først ved tarriffoppgjøret til våren at det store slaget vil stå, og faren for AFP-streik er ikke over. Uansett hvordan man tolker formuleringene på Fellesforbundets landsmøte, vil presset nedenfra være avgjørende for hvor god AFP-ordningen blir. Landsmøtets vedtak har ført til en ny optimisme i fagbevegelsen. Arbeiderklassen lar seg ikke herse med.

Aksjon Forsvar AFP har vært viktige for å skolere og mobilisere fagorganiserte. De har langt større troverdighet i denne saken enn regjeringa. Videre mobilisering er viktig. Neste aksjonsdag som er fastsatt er 22. november.


printPrint-versjon

tipsTips en venn:

tips
space

space

Til toppenTil toppen

ForumKommenter denne artikkelen (Krever innlogging).


space

Logg innHusk meg

Ny Bruker


RSS-feed

Siste 5 saker:

Ny nettside

... [mer]

20.01.2017

Ny nettside

Internasjonale sosialister har fått ny nettside: internasjonalesosialister.no ... [mer]

02.01.2017

Ingen norsk imperialist-krig! Ingen legitimitet for bombing!

... [mer]

21.11.2015

Imperialistiske stormakter har satt det syriske folket til side

30. oktober satt stormakter og diktaturer seg til bords i Wien for å drøfte hva de vil med Syria. Den syriske sosialisten Ghayath Naiss ... [mer]

18.11.2015

Deres kriger - våre døde

NPA (Frankrike) om terrorhandlingene i Paris 13. november. Oversatt til dansk av Internationale Socialister og publisert i Socialistisk ... [mer]

18.11.2015

INTERNASJONALE SOSIALISTER // PB 9226, 0134 Oslo. // Tel: 22 20 17 89 // Fax: 22 20 35 70. Epost: intsos@intsos.no. Teknisk: webmaster@intsos.no.